Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Bij veranderingen aan de algemene voorwaarden worden alle leden altijd ruim van te voren via onze website/nieuwsbrief/(social)media kanalen op de hoogte gebracht. Het kan zijn dat de onderstaande algemene voorwaarden niet de meest up-to-date zijn. U kunt ons altijd e-mailen voor de meest up-to-date versie.

 Kwaliteit, service en plezier bij Sportschool Tim Kool

Bij Sportschool Tim Kool houden we kwaliteit, veiligheid, service en plezier hoog in het vaandel. Al onze leraren hebben dan ook een EHBO/BHV en VOG diploma en onze Taekwon-Do leraren staan hoog aangeschreven:

Alle (assistent)leraren hebben een geldige internationaal erkende leraren licentie en sommige het rijkswerkende diploma van de ITS (Internationale Taekwon-Do Sportleider) cursus

Sommige leraren zijn Nederlands-/Europees- en/of zelfs Wereldkampioen, volgen internationale instructeur/scheidsrechter/competitie cursussen en/of zijn deel van het Nederlands team. Daarnaast bekleden ze functies in de nationale organisatie I.T.F. Nederland en WAKO Nederland.

Achter de schermen werken wij ook door aan de kwaliteit, plezier en service. Denk hierbij vooral aan: de passende verzekeringen die zijn afgesloten, onze eigen vaste locaties, de ontwikkeling van de syllabussen voor de leden, de leraren lesgeefsyllabussen, aanbod van (buitenlandse)wedstrijden, extra trainingen, een competition team voor Taekwon-Do wedstrijdmensen en onze jaarlijkse uitjes met de leden. Zo ziet u het; we zijn een veelzijdige sportschool, vooral gericht op onze leden.

Informatie voorziening

We zijn erg digitaal bij Sportschool Tim Kool en maken veelvuldig gebruik van onze internetsite www.sportschool-timkool.nl, e-mail, Facebookpagina www.facebook.com/Sportschooltimkool, Instagram www.instagram.com/ss_timkool (@ss_timkool), Youtube https://www.youtube.com/channel/UCA8v3u7GvkSjADKB9hTqEhg?view_as=subscriber en onze nieuwsbrief om iets bekend te maken. Volg ons op social media voor alle actuele informatie. Zorg er ook voor dat wij altijd uw meest recente e-mail adres, postadres en telefoonnummer hebben om misverstanden te voorkomen.

Webshop

Op www.ma-life.nl vindt u alle sportartikelen die nodig zijn voor het beoefenen van de sporten die Sportschool Tim Kool aanbiedt. Leden van Sportschool Tim Kool zijn niet verplicht hun spullen via de webshop te bestellen, maar deze voldoen wel aan alle veiligheidseisen en aan eisen die de bond, de sportschool en andere evenementen stellen. Indien u niet over internet beschikt, kunt u ook bij een leraar bestellen op één van onze locaties. 

Belangrijkste items om aan te schaffen voor Taekwon-Do:

– Taekwon-Do kupgraad pak inclusief witte band (dobok) en badge – Handbeschermers

– Kupexamen syllabus (alle informatie voor de examens) – Hoofdbeschermer

– Gebitbeschermer – Voetbeschermers

– Kruisbeschermer (heren)

Let op: Er is een beginnersset (handschoenen, voetbeschermers, hoofdbeschermer, scheenbeschermers, toque en gebitbeschermer) beschikbaar tegen een gereduceerd tarief in onze webshop.

Belangrijkste items om aan te schaffen voor TKD Kubz:

– Taekwon-Do Kubz pak inclusief band, badge, handschoenen en studentenboekje

Belangrijkste items om aan te schaffen voor Kickboksen:

– Hoofdbeschermer – Voetbeschermers

– Gebitbeschermer – Scheenbeschemers

– Bokshandschoenen – Kruisbeschermer (heren)

Algemene voorwaarden

 1. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen aan de andere partij per e-mail meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen en mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 4 weken voor het verstrijken van de contributie cyclus waarvoor wordt opgezegd in acht wordt genomen. Voorbeelden zijn te vinden bij paragraaf 7.Dit lidmaatschap is gebonden aan de persoon op het inschrijfformulier en niet uitwisselbaar.

  Het overeengekomen bedrag voor contributie wordt per 4 weken/13 weken/26 weken aan het einde van een contributie cyclus, afgeschreven van de rekening die op het automatische incasso formulier is opgegeven.
  Betaling dient ook te geschieden indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enig les niet deelneemt, tenzij de sportschool hem/haar van de betalingsverplichting heeft ontheven hetgeen dan echter moet blijken uit een door de sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.

  Ondergetekende verklaart hierbij nadrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze (zie paragraaf 7) is opgezegd, dit lidmaatschap steeds van rechtswege met eenzelfde termijn wordt verlengd van het gekozen abonnement en dat hij/zij (behoudens de in dit artikel aangegeven ontheffing) gehouden is de overeengekomen gelden aan de sportschool te voldoen ook al wordt door welke oorzaak dan ook niet deelgenomen aan het sportonderricht. De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor alsdan te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering of ontzegging van de vordering van de sportschool, zodat de sportschool genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag..

  Indien een automatische incasso mislukt wordt zal er nog een poging worden gedaan om de contributie automatisch te incasseren. Hierna wordt de rekeninghouder per e-mail op de hoogte gesteld. De rekeninghouder moet nu zelf het verschuldigde bedrag overmaken naar de sportschool. Mocht dit niet binnen 14 dagen gebeuren, dan kan de sportschool besluiten € 17,50 administratiekosten in rekening te brengen. 

  De contributie kan worden aangepast. De leden zijn de aangepaste bedragen voor lidmaatschap verschuldigd. Aanpassingen van de contributie wordt, digitaal (website, social media), ruim van te voren bekend gemaakt aan alle leden via de nieuwbrief, waarbij de opzegtermijn in acht wordt genomen.

  De contributie wordt per 4 weken/13 weken/26 weken automatisch geincasseerd van de rekening die is opgegeven op het automatische incasso formulier. Opzeggen van een abonnement kan per per e-mail naar ledenadministratie@sportschool-timkool.nl. Sportschool Tim Kool heeft contributies die gebaseerd is op weken. Een week begin op een maandag en eindigd op een zondag. De opzegdatum is de datum van de verstuurde e-mail, mits anders schriftelijk overeengekomen is. Een opzegging is pas volledig als alle openstaande contributie is voldaan.  Mocht de contributie niet volledig zijn voldaan, dan mag Sportschool Tim Kool de borg gebruiken om de contributie aan te vullen. Mocht de borg niet toerijkend zijn, dan is de opzegging nog niet voldaan en kan het zijn dat de contributie door blijft lopen. Is de contricutie wel helemaal voldaan, dan zal Sportschool Tim Kool de borg z.s.m. retour storten.
  Opzeggingen anders dan hierboven genoemd worden niet in behandeling genomen.

   4 weken abonnement                        Opzegging in week 1 t/m week 4 > abonnement stopt na week 8                           

  kwartaal abonnement (13 weken)  Opzegging in week 1 t/m week 9 > abonnement stopt na week 13                                  

  kwartaal abonnement (13 weken)  Opzegging in week 10 t/m week 13 > abonnement stopt na week 17

   half jaar abonnement (26 weken)   Opzegging in week 1 t/m week 22 > abonnement stopt na week 26

   half jaar abonnement (26 weken)   Opzegging in week 23 t/m week 26 > abonnement stopt na week 30

  Bij opzegging moet de bevestiging e-mail worden bewaard. Dit is uw bewijs van opzegging. Zonder deze bevestiging
  is de lidmaatschap niet officieel opgezegd.

  Bij elke nieuwe inschrijving zal een eemalige borgsom worden afgeschreven. Deze borgsom zal alleen gebruikt worden wanneer een lid niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet. Wanneer een lid opzegd en alle betalingsverplichtinmgen zijn voldaan, dan wordt de borgsom weer retour gestort naar het lid. Wanneer het borgsom wordt aangesproken, zal het lid ten alle tijden schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

  De sportschool bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten en op welke locatie. U zult zich daarnaar individueel dienen te richten. De sportschool behoudt zich het recht om de dagen/uren en locaties van het sportonderricht aan te passen. Deze aanpassingen zullen mondeling en/of digitaal worden bekend gemaakt. Een reguliere les gaat alleen door als er minimaal 2 leden actief meedoen. Wanneer lessen niet door kunnen gaan door langdurige overmacht zal de sportschool de lessen online voortzetten. Dit zal altijd digitaal gecommuniceerd worden.

  Het lid onderwerpt zich aan de door de sportschool vast te stellen reglementen en verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke noodzakelijk zijn.
  De sportschool behoudt zich het recht om reglementen/voorwaarden aan te passen. Deze aanpassingen zullen mondeling en digitaal worden bekend gemaakt. De (aangepaste) reglementen en voorwaarden zijn op de www.sportschool-timkool.nl te vinden.

  Mocht er voor de gekozen sport een verplichting naar een door de sportschool gekozen bond/associatie horen, dan is het lid daar verplicht lid van te worden. De kosten voor dit lidmaatschap zullen door de sportschool duidelijk worden gemaakt evenals de betalingsmogelijkheden.

  Het wordt aangeraden om kleding en ander sportspullen via de webshop van de sportschool te kopen. Het is op eigen risico als er (verkeerde/niet goedgekeurde)producten buiten de sportschool om worden aangekocht. Aan de kleding en andere sportspullen worden eisen gesteld vanuit de sportschool/sportbonden. Spullen die niet voldoen aan de eisen/regels van de sportschool/sportbonden zijn niet tegestaan in de les. De webshop van de sportschool is te vinden via www.ma-life.nl. Leden die langer dan 13 weken lid zijn worden geacht hun eigen spullen in bezit te hebben. Voor meer informatie neem contact op met info@sportschool-timkool.nl.

  De ondergetekende verklaart hierbij sportonderricht uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen. De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van de schadevergoedingsactie tegen de sportschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van sportbeoefening of als ook wegens het in ongerede raken van eigendommen.

  De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan de sportschool toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens de sportschool voor inning zal zorgen. De kosten die aan deze incassobureau zijn verbonden komen voor rekening van de ondergetekende en zij bedragen minimaal €40,- bovenop het door de sportschool gevorderde bedrag. Ondergetekende verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau completerende minimale €40,- buitenrechterlijke incassokosten te betalen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van de ondergetekende noodzakelijk geworden. Bij eventuele rechterlijke invordering zullen door de ondergetekende behalve genoemde minimale €40,- incassokosten, ook nog de normale proces- en executiekosten dienen te worden betaald.

  (Assistent)Leraren en/of huisfotograaf van de sportschool kunnen foto’s/video’s maken van de leden voor promotionele doeleinden. Dit zal altijd van te voren mondeling en/of digitaal worden aangekondigd. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid/ouders/voogd toestemming om deze foto’s/video’s te publiceren.
  Andere personen die foto’s/video’s willen maken van leden van de sportschool moeten daar eerst toestemming voor aanvragen. Dit i.v.m. de wet op privacy.

  De contributies van alle sporten dienen in de door de sportschool aangegeven vakanties doorbetaald te worden. In de door de sportschool aangegeven vakanties zal er een vakantierooster gelden zodat de leden door kunnen blijven trainen. Op officiele feestdagen en sommige organisatie activiteiten zal de sportschool gesloten zijn.

  De contributies zijn alleen voor de trainingen en niet voor examens/Kubzdagen ed. Bij de Taekwon-Do Kubz zitten de tussentijdse badges wel bij de contributie inbegrepen.

  Leden die aan wedstrijden mee willen doen moeten zichzelf inschrijven op de manier die de sportschool aangeeft. Na de inschrijving is het niet meer mogelijk uit te schrijven binnen de officiele periode die de organisator aangeeft in het inschrijfformulier. De sportschool doet hun uiterste best genoeg scheidsrechters en coaches te leveren voor het desbetreffende toernooi. Bij een tekort aan scheidsrecters zal de sportschool een boete (zie inschrijfformulier per toernooi) ontvangen van de organisator. Deze boete zal worden verdeeld over de deelnemers die ingeschreven staan voor het toernooi.

  De privacy van onze sportschoolleden is erg belangrijk. Op onze website onder ‘Over ons>privacy’ kunt u lezen waar en hoe uw gegevens door ons worden bewaard en hoe we met de gegevens omgaan ivm de AVG. Door het tekenen van  het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie neem contact op met info@sportschool-timkool.nl.