Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze kunnen aangepast worden, maar dat zal van te voren bekend worden gemaakt door onze (social)media kanalen.

1 Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen aan de andere partij per aangetekend schrijven meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen en mits daarbij een opzegtermijn van tenminste een volle kalendermaand voor het verstrijken van de maand waarvoor wordt opgezegd in acht wordt genomen.

2 Dit lidmaatschap is gebonden aan de persoon op het inschrijfformulier en niet uitwisselbaar.

3 Het overeengekomen bedrag voor contributie wordt maandelijks/per kwartaal/per half jaar aan het einde van de maand, doch voor de 1ste van een nieuwe maand afgeschreven van de rekening die op het automatische incasso formulier is opgegeven. Betaling dient ook te geschieden indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enig les niet deelneemt, tenzij de sportschool hem/haar van de betalingsverplichting heeft ontheven hetgeen dan echter moet blijken uit een door de sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.

4 Ondergetekende verklaart hierbij nadrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze is opgezegd, dit lidmaatschap steeds van rechtswege met eenzelfde termijn wordt verlengd van het gekozen abonnement en dat hij/zij (behoudens de in dit artikel aangegeven ontheffing) gehouden is de overeengekomen gelden aan de sportschool te voldoen ook al wordt door welke oorzaak dan ook niet deelgenomen aan het sportonderricht. De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor alsdan te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering of ontzegging van de vordering van de sportschool, zodat de sportschool genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

5 Indien een automatische incasso mislukt wordt zal er nog een poging worden gedaan om deze te incasseren. Hierna wordt de rekeninghouder daarvan op de hoogte gesteld. De rekeninghouder moet nu zelf het verschuldigde bedrag overmaken naar de sportschool. Mocht dit niet binnen 14 dagen gebeuren, dan kan de sportschool besluiten € 17,50 administratiekosten in rekening te brengen. 

6 De contributie kan jaarlijks worden aangepast. De leden zijn de aangepaste bedragen voor lidmaatschap verschuldigd. Aanpassingen van de contributie wordt, digitaal (website, social media), ruim van te voren bekend gemaakt aan alle leden via de nieuwbrief.

7 De contributie wordt per maand automatisch geincasseerd van de rekening die is opgegeven op het automatische incasso formulier. De eerste ‘gebroken’ maand en het inschrijfgeld zal apart worden afgeschreven. Opzeggen van een abonnement kan per kalandermaand en moet per e-mail naar ledenadministratie@sportschool-timkool.nl. Opzeggingen moeten voor de 1e van de voorgaande kalandermaand waarop u wilt opzeggen te zijn ontvangen (conform datum e-mail ontvangst) en uitsluitend wanneer u geen openstaande contributie meer heeft. Eventuele openstaande bedragen moeten voor de opzegging worden voldaan, anders loopt telkens uw lidmaatschap een kalandermaand door. Opzeggingen anders dan hierboven genoemd worden niet in behandeling genomen.

Voorbeelden: maand abonnement Opzegging in juni > abonnement stopt per 31 juli

kwartaal abonnement Opzegging april, mei, juni > abonnement stopt per 31 juli

half jaar abonnement Opzegging januari, februari, maart, april, mei, juni > abonnement stopt per 31 juli

8 De sportschool bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten en op welke locatie. U zult zich daarnaar individueel dienen te richten. De sportschool behoudt zich het recht om de dagen/uren en locaties van het sportonderricht aan te passen. Deze aanpassingen zullen mondeling en/of digitaal worden bekend gemaakt. Een reguliere les gaat alleen door als er minimaal 2 leden actief meedoen.

9 Het lid onderwerpt zich aan de door de sportschool vast te stellen reglementen en verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke noodzakelijk zijn. De sportschool behoudt zich het recht om reglementen/voorwaarden aan te passen. Deze aanpassingen zullen mondeling en/of digitaal worden bekend gemaakt. De (aangepaste) reglementen en voorwaarden zijn op de www.sportschool-timkool.nl te vinden.

10 Mocht er voor de gekozen sport een verplichting naar een door de sportschool gekozen bond/associatie horen, dan is het lid daar verplicht lid van te worden. De kosten voor dit lidmaatschap zullen door de sportschool duidelijk worden gemaakt evenals de betalingsmogelijkheden.

11 Kleding en ander soortgelijke producten worden aangeraden via de webshop van de sportschool worden aangekocht. Dit i.v.m. eisen die worden gesteld aan de producten voor veiligheid en door de eventuele verplichtingen naar de bond/associatie waarbij de sportschool aangesloten is. De webshop van de sportschool is te vinden op www.sportartikelen-timkool.nl. Leden die langer dan 3 volledige maanden lid zijn worden geacht hun eigen spullen (beschermmaterialen TKD nagelaten) in bezit te hebben.

12 De ondergetekende verklaart hierbij sportonderricht uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen. De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van de schadevergoedingsactie tegen de sportschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van sportbeoefening of als ook wegens het in ongerede raken van eigendommen.

13 De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan de sportschool toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens de sportschool voor inning zal zorgen. De kosten die aan deze incassobureau zijn verbonden komen voor rekening van de ondergetekende en zij bedragen minimaal €40,- bovenop het door de sportschool gevorderde bedrag. Ondergetekende verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau completerende minimale €40,- buitenrechterlijke incassokosten te betalen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van de ondergetekende noodzakelijk geworden. Bij eventuele rechterlijke invordering zullen door de ondergetekende behalve genoemde minimale €40,- incassokosten, ook nog de normale proces- en executiekosten dienen te worden betaald.

14 (Assistent)Leraren en/of huisfotograaf van de sportschool kunnen foto’s/video’s maken van de leden voor promotionele doeleinden. Dit zal altijd van te voren mondeling en/of digitaal worden aangekondigd. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid/ouders/voogd toestemming om deze foto’s/video’s te publiceren.
Andere personen die foto’s/video’s willen maken van leden van de sportschool moeten daar eerst toestemming voor aanvragen. Dit i.v.m. de wet op privacy.

15 De contributies van alle sporten dienen in de door de sportschool aangegeven vakanties doorbetaald te worden. In de door de sportschool aangegeven vakanties zal er een vakantierooster gelden zodat de leden door kunnen blijven trainen. Op officiele feestdagen zal de sportschool gesloten zijn.

16 De maandelijkse contributies zijn alleen voor de trainingen en niet voor examens/Kubzdagen ed. Bij de Taekwon-Do Kubz zitten de tussentijdse badges wel bij de maandelijkse contributie inbegrepen.

17 Taekwon-Do leden die aan wedstrijden mee willen doen moeten zichzelf inschrijven op de manier die de sportschool aangeeft. Na de inschrijving is het niet meer mogelijk uit te schrijven binnen de officiele periode die de organisator aangeeft in het inschrijfformulier. De sportschool doet hun uiterste best genoeg scheidsrechters en coaches te leveren voor het desbetreffende toernooi. Bij een tekort aan scheidsrecters zal de sportschool een boete (zie inschrijfformulier per toernooi) ontvangen van de organisator. Deze boete zal worden verdeeld over de deelnemers die ingeschreven staan voor het toernooi.

18 De privacy van onze sportschoolleden is erg belangrijk. Op onze website onder ‘Over ons>privacy’ kunt u lezen waar en hoe uw gegevens door ons worden bewaard en hoe we met de gegevens omgaan ivm de AVG. Door het tekenen van  het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord.